Identyfikowalność

Firma Ferm O Feed opracowała system identyfikowalności. W praktyce system ten oznacza, że materiały użyte w procesie produkcji oraz podczas operacji logistycznych mogą być śledzone krok po kroku.

System ten umożliwia nam monitorowanie jakości, począwszy od surowców, a skończywszy na dostawie do klienta. System ten działa w następujący sposób: podczas procesu produkcji każdej partii Nawozów Organicznych przypisany zostaje kod; następnie kod ten towarzyszy składnikom / produktowi w drodze do miejsca administracji. Z każdej partii pobiera się próbki, które są poddawane ogólnej analizie jakości. Wyniki analizy dołącza się do kodów partii. W razie konieczności można na żądanie przeprowadzić dodatkową i bardziej szczegółową analizę w trakcie procesu produkcji albo podczas pakowania.

Przykładem takiej analizy jest zbadanie w celu upewnienia się, czy produkt jest wolny od patogenów. W takim przypadku numer partii jest również wydrukowany na dowodzie dostawy oraz na fakturze. Tego typu identyfikowalność jest świadczoną przez nas usługą dodatkową, którą oferujemy naszym klientom na ich żądanie. Normy EuroGAP oraz wymogi niektórych sieci dystrybucji mogą sprawić, że konieczna będzie rejestracja produktów wykorzystywanych w procesie produkcji. Często obejmuje to udokumentowanie pochodzenia materiału organicznego i jego jakości pod względem sanitarnym. Dzięki odpowiedniemu systemowi identyfikowalności – takiemu jak oferowany dla Nawozów Organicznych, producent owoców i warzyw może wykazać skład, pochodzenie oraz jakość sanitarną użytych Nawozów Organicznych. Jest to szczególnie ważne pod względem braku patogenów w nawozach organicznych oraz w odniesieniu do naturalnego pochodzenia produktu. Obecnie wiele sieci dystrybucji żywności w Wielkiej Brytanii uznało plan identyfikowalności firmy Ferm O Feed za wymóg, na podstawie którego następuje akceptacja użycia Nawozów Organicznych jako materiału organicznego. Ferm O Feed zapewnia dwie różne metody identyfikowalności. 

Odpowiedni system identyfikowalności jest bardzo ważną sprawą dla producenta owoców i warzyw.

Pierwszą metodą – równocześnie najbardziej skomplikowaną i najdroższą – jest śledzenie produktu począwszy od surowca, aż po produkt końcowy. Usługę tę oferujemy naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy istnieje ścisły wymóg co do konieczności jej przeprowadzenia. Wszak kontrola jakości podczas procesu produkcji już daje wystarczającą gwarancję. Produkt z każdej partii jest poddawany analizie celem skontrolowania jego składu i potwierdzenia braku patogenów. Następnie Nawozy Organiczne są przechowywane luzem wraz z innymi partiami. Kiedy jednak Nawóz Organiczny nie spełnia określonych norm jakości, wówczas nigdy nie dopuszcza się go do obszaru magazynowania. Drugą metodą identyfikowalności jest analiza próbek podczas pakowania lub transportu do klienta. Analiza taka jest przeprowadzana zgodnie z wytycznymi ze strony klienta nabywającego Nawóz Organiczny. W tym przypadku Nawóz Organiczny jest dzielony na partie, a następnie z każdej partii pobiera się próbkę do analizy.

Z każdej partii pobiera się także drugą próbkę i przechowuje ją przez pewien czas celem przeprowadzenia analizy kontrolnej. Dzięki tej drugiej opcji w połączeniu z odpowiednią kontrolą jakości w trakcie procesu produkcji, większość nabywców owoców i warzyw akceptuje stosowanie Nawozów Organicznych.

Odpowiedni system identyfikowalności jest bardzo ważną sprawą dla producenta owoców i warzyw.